Kontaktujte nás:
+420 242 447 330

Řízení kvality

Vedení společnosti INTEBO s.r.o. definuje následující klíčové priority a politiku integrovaného systému řízení (IMS) pro trvale udržitelný rozvoj společnosti v oblasti podnikání v oboru kovoobrábění, truhlářství, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a silniční motorové dopravy, následně stanovenými cíli IMS.

 

KVALITA NAŠICH PRODUKTŮ A SLUŽEB V SOULADU S POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ, LEGISLATIVY A STANDARDŮ

Poskytovat zákazníkům naše produkty s požadovanými vlastnostmi, nabízet různorodá řešení, vytvářet a hodnotit. Certifikace systému managementu pro sériovou výrobu kovových konstrukcí a nábytku dle IATF 16949 a ISO 9001.

 

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ JE SOUČÁSTÍ NAŠÍ ORGANIZACE

Řešení dopadu naší výroby nejen v rámci dodržování legislativy, ale stanovením takových cílů, aby ovlivňování životního prostředí bylo co nejmenší. Certifikace systému managementu v oboru životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001.

 

OPATŘENÍ ELIMINUJÍCÍ POTENCIÁLNÍ RIZIKA

Metody a postupy technické či organizační se zaměřují na bezpečnost pro všechny zainteresované strany, které se pohybují na pracovišti. Certifikace systému managementu v oboru bezpečnosti a ochrana zdraví při práci dle ČSN ISO 45001.

  

Politika integrovaného systému řízení

Orientace na zákazníka

Odborné dovednosti, analýza řešení úkolů, plánování a efektivita plnění

Komunikace a týmová práce

Vysoká míra integrity a respektu, řešení založená na faktech a zjištěných hlavních příčin, pochopení pro práci druhých, transparentní komunikace.

Zlepšování, inovace

Zodpovědnost, omezovat plýtvání, implementovat úspěšné experimenty a nápady, posilování způsobilost procesů.

Výsledky

Vytvářet komplexní a strategické plány s efektivními a účinnými výsledky s maximalizací zisků.

Za implementaci těchto zásad je odpovědný, v rámci své působnosti, management na každé úrovni řízení a zavazuje se je dodržovat, zajišťovat potřebné zdroje na uplatňování a udržování IMS a financování aktivit v oblastech jeho působnosti, prevence pracovních úrazů a poškozené zdraví, jakož i zajištění bezpečných a zdravých pracovišť a činností. Zavazuje se zajistit dosažení stanovených cílů, zamýšlených výstupů, nasměrovat a podporovat zaměstnance, aby přispívali k efektivnímu fungování IMS za neustálého zlepšování, podporovat vedoucí zaměstnance k prokázání vůdčích rolí v oblastech, za které zodpovídají, plnit zamýšlené výstupy IMS, rozvíjet, vést a podporovat kulturu organizace, chránit pracovníky před postihy při provádění zpráv o incidentech, nebezpečích, rizicích a příležitostech a podporovat zřizování a fungování komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Požadavky zákonů a právních předpisů, neustále zlepšování kvality, šetření energiemi, optimalizace jejich spotřeby, ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce je odpovědností každého pracovníka společnosti.

 

Odsouhlasil dne 29. 01. 2021

Josef Šebek

generální ředitel