Kontaktujte nás:
+420 242 447 311

Řízení kvality

Politika integrovaného systému řízení

Čís. dokumentu: RŘ 004 Vydání/revize: 2 / 2
Politika integrovaného systému řízení navazuje na plnění strategických záměrů uplynulých let a respektuje vývoj i současné postavení společnosti Josef Šebek – INTEBO na trhu. K prosazení těchto záměrů slouží integrovaný systém řízení vybudovaný na podporu této Politiky a následných Cílů, cílových hodnot a programů, podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. V rámci procesu zavedeného systému managementu byla tato politika ISŘ transparentně definována na léta 2012 až 2014.

1. Na všech úrovních řízení uplatňovat kvalitní strategii práce bez chyb a se snižováním vlastních nežádoucích nákladů ve vztahu k ochraně životního prostředí a předcházení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Upřednostňovat zásadu prevence vadám, znečišťování životního prostředí a nebezpečí ohrožení zdraví. Důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťovat, aby nejen náš zákazník ale i veřejnost, byli spokojeni s plněním všech požadavků spojených s produkcí našich výrobků a služeb.
2. Zajišťovat a udržovat integrovaný systém řízení v souladu s požadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001, na všech úrovních společnosti tak, aby se systém dynamicky vyvíjel, zlepšoval.
3. Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťovaných potřeb a realizací plánů vzdělávání.
4. Vývoj výrobků a nově aplikovaných i stávajících technologií přezkoumávat z hlediska jejich dopadů na životní prostředí a nebezpečí ohrožení zdraví, s cílem minimalizovat nepříznivé environmentální dopady a rizika BOZP.
5. Nadále rozvíjet ISŘ pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti ISŘ všech činností.
6. Rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních materiálů a služeb na základě jejich hodnocení především z hlediska kvality jejich dodávek, dopadu jejich produktů na životní prostředí a rizik souvisejících s bezpečností a ochrany zdraví při práci.
7. Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců, protože jakost, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce je věcí každého zaměstnance.
8. Neustálým přezkoumáváním ISŘ vytvářet podmínky pro pro plnění návazných cílů, nejen pro zlepšování kvality ale taktéž prostřednictvím stanovených cílů a návazných programů snižování závažnosti environmentálních aspektů a nebezpečí ohrožení zdraví, zejména v procesu svařování a broušení.
9. V souladu s trvalou aplikací legislativy pravidel českého zákonodárství plnit požadavky právních a ostatních předpisů ve smyslu ochrany životního prostředí, bezpečnost práce a požární ochrany.

Zvole 1.6.2012

Zpracoval: Ing. Bireš Zdeněk – QM