Organizace: INTEBO s.r.o.
Příslušná osoba: Miroslav Šianský, René Blažej
Telefonní linka: +420 725 963 019 nebo +420 242 447 353
E-mail: whistleblowing@intebo.cz

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedla společnost INTEBO s.r.o. vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Způsoby podání oznámení

  • Prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@intebo.cz
  • Prostřednictvím telefonní linky: +420 725 963 019 nebo +420 242 447 353
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
  • vyplněním níže uvedeného formuláře

Odeslat oznámení

Popište co nejpodrobněji protiprávní jednání. Můžete zůstat anonymní, nebo uvést své kontaktní údaje.